Přepravní řád

 1. Cestující je povinen neprodleně upozornit řidiče na poškozené nebo znečištěné vybavení, které zjistil při nastoupení do autobusu.
 2. Cestující je plně odpovědný za škodu, kterou způsobil úmyslně i nedbalostně na zařízení a vybavení autobusu, a je povinen tuto škodu neprodleně uhradit provozovateli, případně i řidiči.
 3. Cestující je podle zákona č. 361/2000 Sb. po dobu jízdy povinen použít zádržný bezpečností systém ve vozidle kategorie M2 a M3, které je jím vybaveno.
 4. Cestující, kterým vzniká zákonná povinnost použít dětský zádržný systém, budou k přepravě přijati pouze za podmínky použití vlastního schváleného dětského zádržného systému.
 5. Cestující je povinen během jízdy sedět na sedadle a za žádných okolností je po dobu jízdy nesmí opustit.
 6. Cestující je povinen se po dobu jízdy chovat tak, aby sobě ani jinému cestujícímu nezpůsobil žádnou újmu na zdraví a majetku.
 7. Cestující je povinen svoje příruční zavazadlo v autobusu umístit na místě k tomu určeném tak, aby sobě ani jinému jím nezpůsobil žádnou materiální škodu ani újmu na zdraví. Za případné škody a zranění nese plnou odpovědnost. Řidič je oprávněn zavazadlo, které nesplňuje podmínky bezpečné přepravy, umístit do zavazadlového prostoru autobusu, případně jej vyloučit z přepravy.
 8. Po dobu přepravy nese odpovědnost za chování nezletilé osoby a osoby mentálně či jinak zdravotně postižené její zákonný zástupce, pedagogický dozor, vedoucí výpravy, pořadatel nebo organizátor přepravy, případně jiná odpovědná osoba.
 9. Veškerá zvířata jsou z přepravy vyloučena bez náhrady. Po dohodě s dopravcem je možné zvířata přepravovat ve vlastním k tomu určeném boxu, a to pouze v zavazadlovém prostoru autobusu. Za tuto přepravu dopravce neponese žádnou odpovědnost.
 10. Cestující je povinen plně respektovat pokyny řidiče, těmito se řídit, a to zvláště s přihlédnutím k bezpečnosti provozu.
 11. Cestující nesmí obtěžovat řidiče po dobu přepravy svým hlučným ani jiným bezohledným chováním.
 12. Osoby budící svým vzezřením odpor, zapáchající, podnapilé a ve znečištěném oděvu budou z přepravy vyloučeny.
 13. Zavazadla a jiné předměty, které by svojí povahou mohly způsobit zranění přepravovaným osobám, případně poškodit či znečistit přepravovaná zavazadla či autobus, budou z přepravy vyloučeny.
 14. Řidič je povinen nevidomé osoby informovat o existenci přepravního řádu a na vyžádání tyto osoby poučit ve smyslu přepravního řádu.
 15. Řidič je povinen přepravní řád na vyžádání předložit, případně jej negramotným osobám verbálně prezentovat.
 16. Dopravce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu osoby a zavazadla nesplňující podmínky přepravního řádu.

Přeprava osob a jízdních kol nejen v rámci tuzemska, ale také v zahraničí

naše služby

Zájezdy které nabízíme

Zájezdy k moři

Každoročně přepravujeme naše klienty k moři do známých evropských letovisek.

Zimní zájezdy

V zimní sezóně navštěvujeme převážně zimní střediska v Itálii a Rakousku.

Poznávací zájezdy

Již několikaletá spolupráce s cestovními kancelářemi přinesla našim klientům bohaté zážitky z navštěvovaných míst zemí Evropy.

Ostatní přeprava

Zajišťujeme přepravu osob při mimořádných událostech Českých drah. Dále přepravujeme nové autobusy zákazníkům v rámci Evropy. Zajišťujeme transfery na evproská mezinárodní letiště a zpět pro rodiny i pracovní cesty jednotlivců.